flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО

зборами трудового колективу Пустомитівського районного суду Львівської області від 26 вересня 2013 року (зі змінами, внесеними рішенням зборів трудового колективу від 02 листопада 2020 року та вводяться в дію з 30 листопада 2020 року згідно з наказом голови Пустомитівського районного суду Львівської області від 03 листопада 2020 року № 45

 

ПРАВИЛА

ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ ПУСТОМИТІВСЬКОГО

РАЙОННОГО СУДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну службу" право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання.

 

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Пустомитівського районного суду Львівської області (далі - Правила) відповідно до Кодексу законів про працю України визначають трудовий розпорядок у Пустомитівському районному суді Львівської області.

 

 1. Метою цих Правил є визначення основних прав і обов'язків працівників апарату Пустомитівського районного суду Львівської області (далі – Суду), зміцнення трудової дисципліни, ефективна організація праці, повне та раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.

 

 1. У Суді трудова дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 

 1. Діяльність працівників Суду ґрунтується на принципах:

 

 1. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил вирішує керівник апарату суду в межах наданих йому актами законодавства повноважень.

 ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 

 1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.

 

 1. Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату Суду провадиться відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу", діючого трудового законодавства України.

 

 1. Працівники апарату Суду приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законодавством України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до Закону України "Про державну службу".

 

 1. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати:

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав-учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.

 

 1. Прийом на роботу працівників апарату оформляється наказом керівника апарату, з яким ознайомлюється працівник під розписку.

 

 1. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

 

 1. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

 

 1. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу. Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

 

 1. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу уповноважений орган зобов’язаний:

 

 1. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на заступника керівника апарату.

 

 1. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.

 

 1. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу».

 

 1. Припинення трудового договору оформляється наказом керівника апарату.

 

III. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ СУДУ

 

 1. Працівники апарату Суду мають право:

1) користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

2) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

3) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

4) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

5) на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;

6) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

7) на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;

8) вирішення трудових спорів у судовому порядку;

9) захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та в судовому порядку.

Працівники апарату суду мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Працівники апарату Суду зобов'язані:

1) дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;

2) не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

3) сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

4) виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій, рішуче виступати проти антидержавних проявів і сил, які загрожують порядку в суспільстві або безпеці громадян;

5) шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

6) забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;

7) постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

8) своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади чи посадових осіб, розпорядження і вказівки своїх керівників;

9) діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні повідомити вищу за посадою особу;

10) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;

11) суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) Суду.

Працівники апарату несуть також інші обов'язки відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку.

 IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

 

 1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:

1) під час укладання трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

2) належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;

3) затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника;

4) забезпечити здорові та безпечні умови праці;

5) контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;

6) неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;

7) виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів; у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

8) постійно вдосконалювати організацію роботи Суду, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників;

9) створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу та активність працівників;

10) не приховувати факти й обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки працівників апарату Суду;

11) інші обов'язки, передбачені актами законодавства України.

 V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ

 

 1. Нормальна тривалість робочого часу працівників Пустомитівського районного суду Львівської області не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.

 

 1. Тривалість робочого часу працівників Пустомитівського районного суду Львівської області:

Понеділок, вівторок, середа, четвер - з 08:00 год. до 17.00 год.

П’ятниця - з 08.00 год. до 14.30 год.

Перерва на обід з 12.30 год. до 13.00 год.

Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

 

 1. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 12:30 до 13:00 год. Перерва не включається в робочий час.

Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.

 

 1. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, за письмовим наказом керівника апарату суду. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні компенсується у порядку, встановленому чинним законодавством України. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням керівника апарату з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства України.

 

 1. Працівникам апарату Пустомитівського районного суду Львівської області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та посади і заробітної плати. Щорічна основна відпустка надається державним службовцям та службовцям тривалістю не менше 24 календарних днів. Працівникам - державним службовцям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів з виплатою допомоги на оздоровлення. В разі наявності стажу державної служби понад 1 рік державному службовцю надається щорічна додаткова оплачувана відпустка за стаж роботи на державній службі тривалістю до 15 календарних днів у порядку, встановленому законодавством України. Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівником апарату Пустомитівського районного суду Львівської області на кожен календарний рік не пізніше 15 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності Суду та особистих інтересів працівників та можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників Суду.

 

 1. Надання відпусток працівникам апарату Суду оформляється наказом керівника апарату суду.

 

 1. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

 1. За рішенням керівника апарату, працівники апарату можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

 1. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.

 VI. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 

 1. Вхід у приміщення Суду здійснюється у такому порядку:

1) з 7.00 год.

2) з 8.00 год.

 

 1. Вхід відвідувачів з великогабаритними речами обмежений.

 

 1. Вільний вхід відвідувачів у приміщення суду припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 18.00 з дотриманням вимог цих Правил.

 

 1. Технічний персонал допускається у приміщення перед початком робочого дня з 7.00. Прибирання службових приміщень проводиться після закінчення робочого дня.

 

 1. Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на керівництво суду.

 

 1. Винесення матеріальних цінностей дозволяється за дозволом, перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників суду.

 

 1. Під час несення служби працівник судової охорони забезпечує пропускний режим, не допускає на пост сторонніх осіб і скупчення людей. Слідкує за тим, щоб у коридорах працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

 

 1. Паління на території, у приміщеннях суду заборонено та дозволяється тільки у спеціально відведених для цього місцях.

 

 1. Працівники судової охорони здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та Інструкції, затвердженої у встановленому порядку.

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН ТА ДОКУМЕНТІВ

 

 1. В приміщенні Суду на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

Особистий прийом громадян головою Суду проводиться щосереди з 09 00 год. до 12 30 год.

Особистий прийом громадян керівником апарату проводиться щовівторка з 10 00 год. до 12 00 год. та щочетверга з 15 00 год. до 17 00 год.

 

 1. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян" та Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді.

 

 1. Канцелярія суду здійснює надання інформації громадянам щодо руху справ та прийом позовних заяв та інших документів, які надходять до суду і видачу копій документів кожного дня протягом робочого часу.

 

 1. Письмове звернення (позовна заява, скарга, заява тощо) передається громадянином до суду особисто, за умови пред’явлення паспорту або іншого документа, що посвідчує особу, або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

 

 1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення:

За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

 

 1. Заохочення оголошуються наказом, доводяться до відома працівника, або всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.

 IX. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України.

До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує Суд можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу, які передбачені Законом України «Про державну службу».

 

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником апарату Пустомитівського районного суду Львівської області та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.

 

 1. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.

 

 1. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.

 

 1. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

 

 1. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

 

 1. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

* * *

Правила внутрішнього трудового розпорядку доводяться до відома працівників Пустомитівського районного суду Львівської області під розписку та вивішуються в приміщенні суду на видному місці.

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням зборів державних службовців Пустомитівського районного суду Львівської області від 06 лютого 2017 року (зі змінами, внесеними рішенням зборів державних службовців від 02 листопада 2020 року та вводяться в дію з 30 листопада 2020 року наказом керівника апарату від 03 листопада 2020 року № 46)

 

ПРАВИЛА
внутрішнього службового розпорядку

Пустомитівського районного суду Львівської області

І. Загальні положення

 1. Ці Правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку апарату Пустомитівського районного суду Львівської області (далі – суд), режим роботи, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання його робочого часу.
 2. Службова дисципліна в суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.
 3. 3. Правила внутрішнього службового розпорядку суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у цьому органі, під підпис.

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в суді

 1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.
 2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.
 3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.
 4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.
 2. У суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 30 хвилин, п’ятниця - 6 годин; вихідні дні - субота і неділя.
 3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи державного органу.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 30 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

 1. Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.
 2. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.
 3. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі робочого часу (далі - табель).
 4. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома керівника апарату.

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

1. Державний службовець повідомляє керівника апарату про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату щодо причин своєї відсутності.

V. Перебування державного службовця в суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 1. Керівник апарату за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється і затверджується керівником апарату.

 1. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.
 2. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається керівнику апарату для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.
 3. За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.
 4. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

 1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 1. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 1. Керівник апарату зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату покладені відповідні функції в суді.

 1. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.
 2. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в суді відповідає керівник апарату та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем

 1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій суб’єктом призначення у суді особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.
 2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою суду, керівником апарату та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

ІХ. Прикінцеві положення

 1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату.